بررسی روش های استحکام دهی در فلزات و بررسی خواص مس برای استحکام بخشی به آن

بررسی روش های استحکام دهی در فلزات و بررسی خواص مس برای استحکام بخشی به آن

مقدمه: مکانیزم های مقاوم شدن به عنوان یکی از مهمترین مباحث در متالورژی مکانیکی همواره مورد توجه محققین بوده و تاکنون پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. بسیاری از فلزات با انجام کار سرد و آنیل خواص مورد نیاز را تامین می کنند، همچنین می توان با ایجاد محلول...