بررسی روش های استحکام دهی در فلزات و بررسی خواص مس برای استحکام بخشی به آن

بررسی روش های استحکام دهی در فلزات و بررسی خواص مس برای استحکام بخشی به آن

مقدمه: مكانيزم هاي مقاوم شدن به عنوان يكي از مهمترين مباحث در متالورژي مكانيكي همواره مورد توجه محققين بوده و تاكنون پژوهشهاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است. بسياري از فلزات با انجام كار سرد و آنيل خواص مورد نياز را تامين مي كنند، همچنين مي توان با ايجاد محلول...