بررسی مقالات منتشر شده و انجام ازمایشات پیرامون اثرنور آفتاب و UV و یکسری از اکسیدانها بر خواص الیاف پلی پروپیلن

بررسی مقالات منتشر شده و انجام ازمایشات پیرامون اثرنور آفتاب و UV و یکسری از اکسیدانها بر خواص الیاف پلی پروپیلن

مقدمه : پلی پروپیلن که از خانواده پلی الفینها می باشد به واکنشهای فتو شیمیایی و یا اکسیداسیون نوری بسیار حساس می باشد . و این مورد ، موضوع تحقیقات زیادی بوده است . در بحث فتواکسیداسیون دوگروه تحقیقات انجام شده : 1- پایدارسازی و افزایش عمر مفید این پلیمر در برابر...