انتقال حرارت تشعشعی در میکروکانال و کاربرد آنها در خنک سازی تجهیزات الکترونی

انتقال حرارت تشعشعی در میکروکانال و کاربرد آنها در خنک سازی تجهیزات الکترونی

در چند دهه اخیر افق های جدیدی پیش روی ساخت تجهیزات و سیستم های با مقیاس میکرو قرار گرفته است. هر چه که توانایی بشر در افزایش میزان دفع حرارت از واحد سطح تکامل بیشتری یابد امکـان اسـتفاده ازفناوری های پیشرفته برای افراد بیشتری فراهم می شود. یکی از مهم ترین چالش هایی که...