انتقال حرارت تشعشعي در ميكروكانال و کاربرد آنها در خنک سازی تجهیزات الکترونی

انتقال حرارت تشعشعي در ميكروكانال و کاربرد آنها در خنک سازی تجهیزات الکترونی

در چند دهه اخير افق هاي جديدي پيش روي ساخت تجهيزات و سيستم هاي با مقياس ميكرو قرار گرفته است. هر چه كه توانايي بشر در افزايش ميزان دفع حرارت از واحد سطح تكامل بيشتري يابد امكـان اسـتفاده ازفناوري هاي پيشرفته براي افراد بيشتري فراهم مي شود. يكي از مهم ترين چالش هايي كه...