ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو

فهرست مطالب فصل اول؛ طرح و کلیات تحقیق درباره هدایت و رهبری در سازمان سخن بسیار گفته شده است … به عبارت ساده رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را...
بررسي رابطه سبک های مديريت تعارض با اثربخشی مديران (نمونه موردی دبيرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران)

بررسي رابطه سبک های مديريت تعارض با اثربخشی مديران (نمونه موردی دبيرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران)

در پژوهش حاضر سعي بر اين بوده است تا مديران دبيرستانهاي دخترانـه دولتـي را از نظـرسبك هاي شناخته شده مديريت تعارض مورد مطالعه و بررسي قـرار داده و سـپس رابطـه آن را بـااثربخشي آنها بررسي نمايد. فرضيه هاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از: 1) بين راهبرد عـدممقابله با...