ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو

فهرست مطالب فصل اول؛ طرح و کلیات تحقیق درباره هدایت و رهبری در سازمان سخن بسیار گفته شده است … به عبارت ساده رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را...
بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی مدیران (نمونه موردی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران)

بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی مدیران (نمونه موردی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران)

در پژوهش حاضر سعی بر این بوده است تا مدیران دبیرستانهای دخترانـه دولتـی را از نظـرسبک های شناخته شده مدیریت تعارض مورد مطالعه و بررسی قـرار داده و سـپس رابطـه آن را بـااثربخشی آنها بررسی نماید. فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: 1) بین راهبرد عـدممقابله با...