مطالعه عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب

چکیده:  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب در یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت (مرداد ۱۳۸۹ )می باشد. تحقیق از نوع توصیفی (پیمایشی)بوده و از روش نمونه گیری  سرشماری استفاده گردید. جامعه و نمونه آماری شامل ۵۱۱ نفر برگزیده...