بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیما

فهرست مطالب فصل اول مقدمه مفهوم اثربخشي در مديريت با تغيير ميزان موفقيت نتايج حاصل از كار بايد مهم ترين هدف مدير باشد. بازدهي كار يك مدير نيز بايد ازطريق صادره هاي مديريت سنجيده شود نه ميزان وارده ها يعني موفقيت هاي كاري او، نه مجموعه كارهايي كه به وي محول مي شود يا...