بررسی میزان کافئین موجود در چای

بررسی میزان کافئین موجود در چای

مقدمه: کافئین ماده اى است که در بعضى از غذاها به ویژه قهوه، چاى، کاکائو، انواع شکلاتها و برخى نوشیدنیها یافت میشود. هدف از این مطالعه بررسى اثرات توأم مصرف کافئین، اضافه وزن و فعالیت ورزشى بر فشار خون بود. مواد و روشها: در یک مطالعه ى دوسوکور تصادفى، 6 مرد غیرفعال و...