بررسی میزان کافئین موجود در چای

بررسی میزان کافئین موجود در چای

مقدمه: کافئين ماده اى است که در بعضى از غذاها به ويژه قهوه، چاى، کاکائو، انواع شکلاتها و برخى نوشيدنيها يافت ميشود. هدف از اين مطالعه بررسى اثرات توأم مصرف کافئين، اضافه وزن و فعاليت ورزشى بر فشار خون بود. مواد و روشها: در يک مطالعه ى دوسوکور تصادفى، 6 مرد غيرفعال و...