بررسی و ارزیابی تحلیل های غیرخطی در ساختمان های نامتقارن بلند

چکیده : استفاده از روش های تحلیل غیرخطی می تواند مناسب ترین و سریع ترین راه، جهت طراحی و ارزیابی ساختمان ها با در نظر گیری پارامتر های اقتصادی و ایمنی باشد. روش های غیرخطی به دو دسته کلی ،استاتیکی غیرخطی (NSP) و دینامیکی غیرخطی (NDP) تقسیم می شوند که از بین این دو...