بررسی و ارزیابی تحلیل هاي غیرخطی در ساختمان هاي نامتقارن بلند

چکیده : استفاده از روش هاي تحلیل غیرخطی می تواند مناسب ترین و سریع ترین راه، جهت طراحی و ارزیابی ساختمان ها با در نظر گیري پارامتر هاي اقتصادي و ایمنی باشد. روش هاي غیرخطی به دو دسته کلی ،استاتیکی غیرخطی (NSP) و دینامیکی غیرخطی (NDP) تقسیم می شوند که از بین این دو...