تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاستهای پریودنشیوم انسان رده سلولی HFG3-P1 53 در محیط InVitro

فهرست مطالب فصل اول ترمیم بافت شامل فعالیت گسترده برخی سلول ها نظیر سلول های اپی تلیال ، اندوتلیال و از همه مهمتر فیبروبلاست هاست که یک نقش کلیدی در این فرآیند ایفا می کنند . فیبروبلاست ها فاکتور های رشدی متعددی را در طول اپی تلیزاسیون ترشح می کنند (1) و به طور...