راه‏کارهای اساسی برای ارتقاء کارائی مصرف بنزین و گازوئیل در حمل‏ونقل

راه‏کارهای اساسی برای ارتقاء کارائی مصرف بنزین و گازوئیل در حمل‏ونقل

مقدمه رساله امروزه در اقتصاد جهان، انرژی یکی از مهم‏ترین عواملی است که بر اقتصاد کشورهای مختلف تاثیرگذار می‏باشد. در این بین فرآورده‏های نفتی به‏خصوص بنزین و گازوئیل دارای نقش بسیار حائز اهمیتی هستند بطوريكه کاربرد اصلی اين فرآورده‌هاي نفتي در رشته فعالیت حمل‏ونقل...