بررسي درك و فهم دانش آموزان از استدلال و اثبات رياضي

 چکیده   هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي درك و فهم دانش آموزان سال دوم متوسطه از استدلال و اثبات رياضي مي باشد. در اين مطالعه 111 نفر از دانش آموزان دختر و پسر در شهرهاي شهرضا و دهاقان كه در رشته هاي رياضي و تجربي مشغول به تحصيل بوده اند، به روش نمونه گيري تصادفيخوشه اي تک...