جنین شناسی شکاف لب و کام

جنین شناسی شکاف لب و کام

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و مروری برمقالات رشد و تکامل صورت به طور عمده بین هفته های چهارم و هشتم جنینی رخ می دهد. به نحوی که در پایان هفته هشتم، صورت دارای ظاهر انسانی می باشد. تکامل صورت به طور عمده نتیجه رشد و حرکت برجستگی فرونتونازال و چهار برجستگی قوس اول حلقی...