انتخاب صفحه

تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته

فهرست مطالب فصل اول- مروری بر موضوع نشر مواد بودار یک مشکل زیست محیطی متداول است و می تواند مشکلات جدی در همسایگی محل انتشار ایجاد کند. در میان این مواد بوزا، ترکیبات آلی فرار حاوی سولفور (VOSCs)[1] که از صنایع مختلفی تولید می شوند حجم زیادی را دربر می گیرند و می...