مفهوم هدایت و کنترل  و روش های خطی و غیر خطی و کنترل مقاوم در کنترل پرواز و بررسی روش های کنترل هوشمند

مفهوم هدایت و کنترل و روش های خطی و غیر خطی و کنترل مقاوم در کنترل پرواز و بررسی روش های کنترل هوشمند

مقدمه ناوبری ,هدایت وکنترل حرکت اجسام پرنده یکی از زمینـه هـای علمـی بـوده کـه همـواره مـورد توجـه محققان قرار گرفته است.بی شک یکی از بخش های مهم اجسام پرنده سیستم کنترل آنست کـه وظیفـهآن ایجاد پایداری وتعادل و عملکرد مناسب سیستم حلقه بسته برای طی مسیر مورد نظر تـا...