مفهوم هدايت و كنترل  و روش های خطی و غیر خطی و کنترل مقاوم در كنترل پرواز و بررسی روش های کنترل هوشمند

مفهوم هدايت و كنترل و روش های خطی و غیر خطی و کنترل مقاوم در كنترل پرواز و بررسی روش های کنترل هوشمند

مقدمه ناوبري ,هدايت وكنترل حركت اجسام پرنده يكي از زمينـه هـاي علمـي بـوده كـه همـواره مـورد توجـه محققان قرار گرفته است.بي شك يكي از بخش هاي مهم اجسام پرنده سيستم كنترل آنست كـه وظيفـهآن ايجاد پايداري وتعادل و عملكرد مناسب سيستم حلقه بسته براي طي مسير مورد نظر تـا...