بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

مقدمه: بديهي است كه ايجاد شبكه مخابراتي صرفاً جهت مبادله اطلاعات مورد نياز براي كنترل و مونيتورينگ بوده و طراح شبكه مخابراتي بايد طرح مخابراتي را باتوجه به توپولوژي شبكه توزيع ارائه نمايد . موارد زير بعنوان ملاحظات قابل توجه در طراحي شبكه مخابراتي مطرح ميباشند.١-شكل...

اتوماسیون شبکه هاي توزیع

چکیده از اهداف اتوماسیون به کاهش انرژي فروخته نشده، کاهش خاموشی ها و مدت میانگین قطع برق،رضایت مشترکین و … می توان اشاره نمود .براي نیل به این اهداف می توان از تجهیزات گوناگون که این تجهیزات میتوانند کلیدهاي با عملکرد دستی، اتوماتیک و یا ترکیبی از این دو و...