بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

مقدمه: بدیهی است که ایجاد شبکه مخابراتی صرفاً جهت مبادله اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و مونیتورینگ بوده و طراح شبکه مخابراتی باید طرح مخابراتی را باتوجه به توپولوژی شبکه توزیع ارائه نماید . موارد زیر بعنوان ملاحظات قابل توجه در طراحی شبکه مخابراتی مطرح میباشند.١-شکل...

اتوماسیون شبکه های توزیع

چکیده از اهداف اتوماسیون به کاهش انرژی فروخته نشده، کاهش خاموشی ها و مدت میانگین قطع برق،رضایت مشترکین و … می توان اشاره نمود .برای نیل به این اهداف می توان از تجهیزات گوناگون که این تجهیزات میتوانند کلیدهای با عملکرد دستی، اتوماتیک و یا ترکیبی از این دو و...