بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

مقدمه: بديهي است كه ايجاد شبكه مخابراتي صرفاً جهت مبادله اطلاعات مورد نياز براي كنترل و مونيتورينگ بوده و طراح شبكه مخابراتي بايد طرح مخابراتي را باتوجه به توپولوژي شبكه توزيع ارائه نمايد . موارد زير بعنوان ملاحظات قابل توجه در طراحي شبكه مخابراتي مطرح ميباشند.١-شكل...