بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

بررسی و اجرای اتوماسیون های شبکه توزیع (و کاربرد plc در آن)

مقدمه: بدیهی است که ایجاد شبکه مخابراتی صرفاً جهت مبادله اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و مونیتورینگ بوده و طراح شبکه مخابراتی باید طرح مخابراتی را باتوجه به توپولوژی شبکه توزیع ارائه نماید . موارد زیر بعنوان ملاحظات قابل توجه در طراحی شبکه مخابراتی مطرح میباشند.١-شکل...