سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

چکیده: در این پایان نامه که دارای 5 فصل می باشد سیستم های هوشمند ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول که عنوان آن اتوماسیون خانگی است اتوماسیون در ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی از ساختمان که قابل انجام خودکار را دارند مورد بررسی قرار گرفته اند....