بررسی کاربرد اتوماسیون در سیستم قدرت

بررسی کاربرد اتوماسیون در سیستم قدرت

مقـــدمه : گسترش روز افزون شبكه هاي توزيع موجب شده تا ديگر امكان استفاده از روشـهاي سـنتي بهره برداري ، نگهداري و حفاظت شبكه ميسرنباشد . به همين دليل برداشت اطلاعات شـبكه هاي توزيع ، مدون سازي آنها ونيز بهره گيري از سيستم اتوماسيون امري بـديهي و اجتنـاب ناپذيرمي باشد...