توسعه شاخصه ای عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری (BRT)

توسعه شاخصه ای عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری (BRT)

مقدمه نقش حمل ونقل از دیرباز به عنوان یکی از اهرمهای مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. به نظر اکثر اقتصاددانان دنیا در تمامی جوامع کنونی، اعم از پیشرفته، در حال توسـعه و کـم توسـعه یافتـهنیاز به تسهیلات حمل ونقل، جهت رشد و توسعه اقتصادی،...