توسعه شاخصه اي عملکردي اتوبوسهاي سریع السیر شهري (BRT)

توسعه شاخصه اي عملکردي اتوبوسهاي سریع السیر شهري (BRT)

مقدمه نقش حمل ونقل از دیرباز به عنوان یکی از اهرمهاي مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادي هر کشور شناخته شده است. به نظر اکثر اقتصاددانان دنیا در تمامی جوامع کنونی، اعم از پیشرفته، در حال توسـعه و کـم توسـعه یافتـهنیاز به تسهیلات حمل ونقل، جهت رشد و توسعه اقتصادي،...