بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

مقدمه : پالایشگاهها از بزرگترین منابع تولید انرژي در جهان بشمار می روند . از طرف دیگـر مـصرف انرژي آنها نیز مقادیر قابل توجهی می باشد. بطوریکه در اقلب مـوارد عـدم صـرفه جـویی درمصرف انرژي می تواند یک پالایشگاه را به یک بنگاه اقتصادي ضرر ده تبدیل کنـد. مـدیریتانرژي یکی...
بررسی عوامل اتلاف انرژی در سیستم های توزیع برق و مقابله با آنها

بررسی عوامل اتلاف انرژی در سیستم های توزیع برق و مقابله با آنها

مقدمه امروزه با پيشرفت روز افزون جامعه و نياز شديد به انرژي الکتريکي و محدوديت وهزينـه بـالاي توليـد آن ،صنعت برق را بر آن داشت تا براي صرفه جوئي سرمايه گذاري وکاهش اتلاف انرژي در بخشهاي مختلـف به بررسي دقيق پرداخته است.به دلايل مختلفي كه در ادامه آورده شده است...