بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

مقدمه : پالایشگاهها از بزرگترین منابع تولید انرژی در جهان بشمار می روند . از طرف دیگـر مـصرف انرژی آنها نیز مقادیر قابل توجهی می باشد. بطوریکه در اقلب مـوارد عـدم صـرفه جـویی درمصرف انرژی می تواند یک پالایشگاه را به یک بنگاه اقتصادی ضرر ده تبدیل کنـد. مـدیریتانرژی یکی...
بررسی عوامل اتلاف انرژی در سیستم های توزیع برق و مقابله با آنها

بررسی عوامل اتلاف انرژی در سیستم های توزیع برق و مقابله با آنها

مقدمه امروزه با پیشرفت روز افزون جامعه و نیاز شدید به انرژی الکتریکی و محدودیت وهزینـه بـالای تولیـد آن ،صنعت برق را بر آن داشت تا برای صرفه جوئی سرمایه گذاری وکاهش اتلاف انرژی در بخشهای مختلـف به بررسی دقیق پرداخته است.به دلایل مختلفی که در ادامه آورده شده است...