مدل سازی سقف گنبدی در جهت کاهش اتلاف برودتی (به همراه بررسی مدل دو پوسته ) شبیه سازی در Fluent

مدل سازی سقف گنبدی در جهت کاهش اتلاف برودتی (به همراه بررسی مدل دو پوسته ) شبیه سازی در Fluent

  مقدمه: جرم های ذخیره حرارت در فضای مسکونی موجب تأخیر در افزایش دما در این فضا می شود و در شب با تهویه طبیعی یا حتی مکانیکی هنگامی که پیک بار وجود ندارد، می توان آن را خنک نمود. بالا بودن جرم دیوارها در بنای عالی قاپو (شکل1-1 پیوست ) موجـب کـاهش انتقـال حـرارت...
عوامل موثر بر اتلاف برودتی

عوامل موثر بر اتلاف برودتی

مقدمه: طبق اطلاعات موجود 50 درصد از اتلافات برودتی از طریق سقف انجام می گیرد، پس ارائه روش هایی برای کاهش این اتلافات تاثیر زیادی در کاهش مصرف انرژی دارا می باشد.از آنجایی که سقف های گنبدی سطح بیشتری در فضای خارج خود دارند، تبادل حرارت بهتری انجام می دهند و کمتر گرم...