ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مقاطع كاهش يافته تير

ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي فولادي با مقاطع كاهش يافته تير

مقدمه از دهه 1960 سيستم قاب خمشي فولادي به عنوان يك سيستم سازه اي مناسب مطرح گرديد، متأسفانه در سال هاي ابتدايي اين تصور غلط وجود داشت كه قاب خمشي فولادي تنها به سبب خصوصـيات ذاتـيخود و به هر نحوي كه طراحي شود قادر خواهد بود به كمك جاري شدن اعضا و اتصالات خـود...