ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مقاطع کاهش یافته تیر

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مقاطع کاهش یافته تیر

مقدمه از دهه 1960 سیستم قاب خمشی فولادی به عنوان یک سیستم سازه ای مناسب مطرح گردید، متأسفانه در سال های ابتدایی این تصور غلط وجود داشت که قاب خمشی فولادی تنها به سبب خصوصـیات ذاتـیخود و به هر نحوی که طراحی شود قادر خواهد بود به کمک جاری شدن اعضا و اتصالات خـود...