بررسی استاندارها و پروتکل ها و سیستم عامل ها در  طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی

بررسی استاندارها و پروتکل ها و سیستم عامل ها در طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی

مقدمه تاریخچه استفاده از کارت ها ی پلاستیکی برا ی شناسایی افراد به حدود سال 1950 بر می گردد. کلوپ اشرافی داینرز در آمریکا یکی از اولین جاهایی بـود کـه ایـن کـارت هـا را بـهاعضایش ارائه نمود در آن زمـان از بدنـه پلاسـتیکی کـارت بـسادگی بـرای نوشـتن نـام ومشخصات دارنده...