بررسی استاندارها و پروتكل ها و سيستم عامل ها در  طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غير تماسی

بررسی استاندارها و پروتكل ها و سيستم عامل ها در طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غير تماسی

مقدمه تاريخچه استفاده از كارت ها ي پلاستيكي برا ي شناسايي افراد به حدود سال 1950 بر مي گردد. كلوپ اشرافي داينرز در آمريكا يكي از اولين جاهايي بـود كـه ايـن كـارت هـا را بـهاعضايش ارائه نمود در آن زمـان از بدنـه پلاسـتيكي كـارت بـسادگي بـراي نوشـتن نـام ومشخصات دارندة...