ضوابط طراحي و اجراي سا ختمانهاي اتصال خورجيني

ضوابط طراحي و اجراي سا ختمانهاي اتصال خورجيني

مقدمه: يكي از برتري هاي سازه هاي فولادي درمقايسه با ديگر سازه ها سرعت و سهولت اجرا در اين سازه ها مي باشد. در طراحي و ساخت سازه هاي فلزي در ايران مهمترين پارامتري كه هميشه بايد مد نظر طراحان قرار گيرد سهولت اجرا با توجه به امكانات محدود ميباشد. عدم وجود تكنولوژي...