ضوابط طراحی و اجرای سا ختمانهای اتصال خورجینی

ضوابط طراحی و اجرای سا ختمانهای اتصال خورجینی

مقدمه: یکی از برتری های سازه های فولادی درمقایسه با دیگر سازه ها سرعت و سهولت اجرا در این سازه ها می باشد. در طراحی و ساخت سازه های فلزی در ایران مهمترین پارامتری که همیشه باید مد نظر طراحان قرار گیرد سهولت اجرا با توجه به امکانات محدود میباشد. عدم وجود تکنولوژی...