بررسی مقاومتهای مکانیکی دو نوع اتصال گوشه ای جداشدنی و مقایسه آنها با اتصالات ثابت

بررسی مقاومتهای مکانیکی دو نوع اتصال گوشه ای جداشدنی و مقایسه آنها با اتصالات ثابت

در این تحقیق به اندازه گیری مقاومت مکانیکی اتصالهای جداشدنی  شامل اتصال گوشه ای فلزی و الیت۱ و مقایسه آنها با  اتصالهای ثابت شامل دوبل چوبی، پیچ و بیسکویت چوبی در دو آزمون بار برشی جانبی۲ و کششی در چند سازه تخته فیبر بادانسیته متوسط (MDF)3 پرداخته شده است. بر اساس...