آشنایی ، آنالیز و طراحی اتصالات چسبی

آشنایی ، آنالیز و طراحی اتصالات چسبی

مقدمه ساختارسازه ها معمولا ازبه هم پیوستن اعضاء جهت انتقال وتحمل نیروهای وارده حاصل میگردد.المان ها یا اعضای سازه ای شامل پوسته ها،سخت کننده ها،قاب ها وتیرهایی باشند که ازبه هم پوستن آنها،میتواند سازه های مختل ف مثل بال یابدنه هواپیما،موشک،خودرو،قایق و… شکل...