بررسی تکنیک ها و روش های ضد چروک کردن پارچه

بررسی تکنیک ها و روش های ضد چروک کردن پارچه

مقدمه : جهت ارتقای خصوصیات کالای نساجی و یا آماده کردن آن برای مراحل بعدی ، تکمیل انجـام مـی گیـرد. ایـن تکمیـل می تواند فیزیکی ، شیمیایی و یا مکانیکی شیمیایی باشد . درانجام تکمیل بر روی کالای نسـاجی عوامـل متعـددی تاثیرگـذار مـیباشند که این مسئله حساسیت این عمل را...