بررسی تکنیک ها و روش های ضد چروک کردن پارچه

بررسی تکنیک ها و روش های ضد چروک کردن پارچه

مقدمه : جهت ارتقاي خصوصيات كالاي نساجي و يا آماده كردن آن براي مراحل بعدي ، تكميل انجـام مـي گيـرد. ايـن تكميـل مي تواند فيزيكي ، شيميايي و يا مكانيكي شيميايي باشد . درانجام تكميل بر روي كالاي نسـاجي عوامـل متعـددي تاثيرگـذار مـيباشند كه اين مسئله حساسيت اين عمل را...