منحني مشخصه ايزوكرونيك

چكيده مطالعه اثر پديده صاعقه بر شبكه‌هاي الكتريكي و تجهيزات حساس الكترونيكي و مخابراتي از اهميت بالائي برخوردار است. شناخت پديده صاعقه و اندازه‌گيري آن در ارائه روش‌هاي مناسب در امر حفاظت و طراحي مناسب شبكه‌هاي الكتريكي، تعيين سطوح هماهنگي عايقي و نيز مسائل مربوط به...
طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

مقدمه : متامتريال هاي الكترومغناطيسي (MTMs) به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر با خواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي شوند، تعريف مي شوند. يك ساختار همگن موثر ساختاري است كه اندازه متوسط سلول ساختماني P خيلي كوچكتر از طول موج هدايتي است. موضوع MTM از سال 1967...