بررسی انواع سوئیچ های اترنت و پروتکل ها و معماري دروني آنها

بررسی انواع سوئیچ های اترنت و پروتکل ها و معماري دروني آنها

مقدمه : دنياي شبكه و انواع سوئيچ ها سوئيچ در ادبيات شبكه هاي كامپيوتري عبارتست از فرآيند دريافت يك واحـد داده داراي هويـتاز يكي از كانالهاي ورودي و هدايت آن بر روي كانال خروجي مناسب ، بنحوي كه به سوي مقصد نهايي خود نزديك و رهنمون شود.هر ابزاري كه چنين رفتاري را از خود...