بررسی انواع سوئیچ های اترنت و پروتکل ها و معماری درونی آنها

بررسی انواع سوئیچ های اترنت و پروتکل ها و معماری درونی آنها

مقدمه : دنیای شبکه و انواع سوئیچ ها سوئیچ در ادبیات شبکه های کامپیوتری عبارتست از فرآیند دریافت یک واحـد داده دارای هویـتاز یکی از کانالهای ورودی و هدایت آن بر روی کانال خروجی مناسب ، بنحوی که به سوی مقصد نهایی خود نزدیک و رهنمون شود.هر ابزاری که چنین رفتاری را از خود...