نگرش مديران شرکت¬های کوچک و متوسط نسبت به تأثير اتحاد استراتژيک بر عملکرد در صنعت زيست فناوری

فهرست مطالب فصل اول:کليات تحقيق 1-1- مقدمه امروزه سازمان¬ها در محیط¬های اقتصادی، سیاسی، رقابتی و بازار، در معرض ریسک¬های ناشی از افزایش عدم اطمینان قرار گرفته¬اند و بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار دارند. سازمان¬ها دریافته¬اند که منابع ارزش آفرین روز به روز در...