بررسی روش های انتقال حرارت و تحلیل ساختار عایقی ترانسفور ماتور های خشک

بررسی روش های انتقال حرارت و تحلیل ساختار عایقی ترانسفور ماتور های خشک

مقدمه: پس از ظهور ترانسفورماتور به تولید و توزیع برق متناوب توجه ویژهای شد. به این دلیل که م یتوان با بالا بردن ولتاژ با ترانسفورماتور در سمت تولید و پایین آوردن آن در سمت مصرف میزان تلفات خط انتقال را کاهش داد و با افت ولتاژ در خط انتقال نیز مقابله کرد. با توجه به...
عوامل تخریب ترانسفورماتورهای قدرت و راه های پیش گیری از آن

عوامل تخریب ترانسفورماتورهای قدرت و راه های پیش گیری از آن

چکیده : از آن جایی که ترانسفورماتور در شبکه قدرت از اهمیت بالایی برخوردار است و با هر­گونه آسیب دیدگی در ترانسفورماتورتولید انرژی در واحدهای متصل به آن در نیروگاه متوقف شده و همچنین عواقبی مانند تعمیرات ترانسفورماتور،ضرر ناشی از عدم برق­رسانی به موقع به مشترکین و...
مدل سازی جریان وانتقال حرارت در اتاقک های ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق به منظور استخراج شرایط مناسب

مدل سازی جریان وانتقال حرارت در اتاقک های ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق به منظور استخراج شرایط مناسب

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت یکی از تجهیزات مهم موجود در سیستم های قدرت بـوده بطـوری کـه عملکـرد صحیح آنها نقش مهمی در تامین قابلیت اطمینان این سیستم ها ایفاء می نماید. بـا توجـه بـه اتصـال دائـم ترانسفورماتورها به شبکه توزیع و انتقال ،هر نوع اقدام در جهت افزایش عمـر...