استفاده از آب انبار در جهت توسعه پایدار

استفاده از آب انبار در جهت توسعه پایدار

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه آب مایه¬ی حیات است و همواره تامین آب جهت رفع نیازهای روزمره از مهمترین دغدغه-های انسان بوده¬است. در مناطق گرم و خشک همچون مناطق کویری و جنوبی کشور این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده¬است. مردمان گذشته با درایت و تجربه خویش راه حلی مناسب...