بررسی و تبيين تطبيقی عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکيد بر نقدهای غزالی بر ابن‌سينا

مقدمه    از مشتركات هر نظام فلسفي بحث از علّت و معلول است، كه هر فيلسوفي بسته به مباني خود به بحث و بررسي در اين موضوع مي‌پردازد. اين قاعده و لوازم آن در طول تاريخ از سوي فلاسفه و متفكرين گوناگون مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نقش بحث علیّت در علوم مختلف و فلسفه به...