خانواده هنون و انشعابات ان

خانواده هنون و انشعابات ان

چکیده در این پایان نامه ابتدا دو نگاشت دو متغیره هنون معرفی می شود سپس رفتارهای دینامیکی این نگاشت از جمله ساختار نعل اسبی ان وجود نقاط ثابت و متناوب به ازای پارامترهای خاص نقاط جذاب دافع و زینی همچنین انشعاب دوره –دوبرابر ساز و ابشار های این خانواده مورد بررسی قرار...
انشعابات مداری نوعی در دستگاههای دینامیکی

انشعابات مداری نوعی در دستگاههای دینامیکی

چکیده رفتار و نوع مختلف در دستگاههای دینامیکی گسسته تحت پارامتر ممکن است با تغییر پارامتر تغییر کند.در این صورت در این دستگاه انشعاب رخ می دهدمسئله این است که با تغییر پارامتر معمولا چه نوع انشعابی در دستگاه رخ می دهد و خواص این انشعاب چیست و تحت چه شرایطی رخ می دهد...