ابزار های تحصیل دانش برای محیط های ویژه

ابزار های تحصیل دانش برای محیط های ویژه

مقدمه :  پیش از دهه 70، دنیای صنعتی به سمت روش هایی جذب شده بود که بر مبنای دانش کار می کردند . تلاش های بسیاری در این زمینه به عمل امده و نتهیج قابل توجهی هم بدست امده بود . اما به دلیل موانعی که در راه کسب دانش افراد خبره وجود داشت ، ایجتد سیستم های مبتنی بر دانش با...