رفتار سنجي هيدروليكي سد هاي بتني و خاكي

رفتار سنجي هيدروليكي سد هاي بتني و خاكي

مقدمه : حفاظت ، نگهداری و کنترل رفتار سدها نه تنها حفظ ثروت ملی و افزايش عمر آن را هم راه دارد ، بلکه از لحاظ ايمنی و حفظ جان انسان ها و طبيعت نيز بسيار مهم است . بلوکهای بزرگ بتنی که در عرض دره جلوی آب ايستاده مانند جسم زنده ای هستند که دائمَاَ در حال حرکت بوده و...