رفتار سنجی هیدرولیکی سد های بتنی و خاکی

رفتار سنجی هیدرولیکی سد های بتنی و خاکی

مقدمه : حفاظت ، نگهداری و کنترل رفتار سدها نه تنها حفظ ثروت ملی و افزایش عمر آن را هم راه دارد ، بلکه از لحاظ ایمنی و حفظ جان انسان ها و طبیعت نیز بسیار مهم است . بلوکهای بزرگ بتنی که در عرض دره جلوی آب ایستاده مانند جسم زنده ای هستند که دائمَاَ در حال حرکت بوده و...