ورود صنعت بيمه به دنياي الكترونيكي و تاثیرات تجارت الکترونیک بر بیمه

مقدمه: شرايط و روشهاي انجام كسب و كار مدام در حال تغيير و تحول بوده و هر روزه گزينه هاي بيشتري در اختيار كسب و كارها قرار ميگيرند. در سالهاي اخير به واسطه رشد سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اينترنت، روند اين تغييرات تسريع يافته است. يكي از اين...