ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیکی و تاثیرات تجارت الکترونیک بر بیمه

مقدمه: شرایط و روشهای انجام کسب و کار مدام در حال تغییر و تحول بوده و هر روزه گزینه های بیشتری در اختیار کسب و کارها قرار میگیرند. در سالهای اخیر به واسطه رشد سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اینترنت، روند این تغییرات تسریع یافته است. یکی از این...