طراحی مدارهای آنالوگ

طراحی مدارهای آنالوگ

مقدمه خودکارسازی طراحی آنالوگ، یکی از مهمترین موضوعات در طی روند پیشرفت الکترونیک مدرن میباشد. در دهههای اخیر ،وقوع انقلاب دیجیتال منجر به جایگزین گشتن توابع آنالوگ با معادلهای دیجیتالی شده است. با این روند سریع به نظر میرسد همه چیز در دنیای کاملا˝ دیجیتالی، تسخیر...