طراحي مدارهاي آنالوگ

طراحي مدارهاي آنالوگ

مقدمه خودكارسازي طراحي آنالوگ، يكي از مهمترين موضوعات در طي روند پيشرفت الكترونيك مدرن ميباشد. در دهههاي اخير ،وقوع انقلاب ديجيتال منجر به جايگزين گشتن توابع آنالوگ با معادلهاي ديجيتالي شده است. با اين روند سريع به نظر ميرسد همه چيز در دنياي كاملا˝ ديجيتالي، تسخير...