انتخاب صفحه

الگوی هم پیوند ارتباطات بازاریابی به منظور ارتقاء ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذائی ایران

فهرست مطالب فصل اول :کلیات تحقیق در این فصل ابتدا مسئله اساسی تحقیق و ضرورت و اهمیت آن مورد بررسی قرار میگیرد سپس اهداف تحقیق بیان شده و مدل مفهومی اولیه ارائه میگردد در ادامه سوالات و روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و...