بررسی سنجیده های ابر طیفی و چند طیفی و مقایسه آنها و کاربرد در سنجش از دور

بررسی سنجیده های ابر طیفی و چند طیفی و مقایسه آنها و کاربرد در سنجش از دور

مقدمه پیشرفت مهم در عرصه تکنولوژی، به وجود آمدن وسایل تطبیقپذیر و قدرتمندی است که توانایی نمونهبرداری پیوسته فواصل بزرگ طیف را دارد که تصویربرداری ابرطیفی نامیده میشود. تصویربرداری ابر طیفی امکان توصیف ویژگیهای خاص از مواد و اشیاء در هوا، زمین و آب بر مبنای بازتابشهای...