بررسی سنجیده های ابر طیفی و چند طیفی و مقایسه آنها و کاربرد در سنجش از دور

بررسی سنجیده های ابر طیفی و چند طیفی و مقایسه آنها و کاربرد در سنجش از دور

مقدمه پيشرفت مهم در عرصه تكنولوژي، به وجود آمدن وسايل تطبيقپذير و قدرتمندي است كه توانايي نمونهبرداري پيوسته فواصل بزرگ طيف را دارد كه تصويربرداري ابرطيفي ناميده ميشود. تصويربرداري ابر طيفي امكان توصيف ويژگيهاي خاص از مواد و اشياء در هوا، زمين و آب بر مبناي بازتابشهاي...