بررسی آخرین دستاوردهای بهبود راندمان موتورهای الکتریکی

بررسی آخرین دستاوردهای بهبود راندمان موتورهای الکتریکی

چکیده : در جهان امروز با توجه به ارزش تولید انژی الکتریکی ، کاهش تلفات و بهبود راندمان در موتورهای الکتریکی می تواند کمک بسزایی در مصرف داخلی یک شبکه داشته باشد. لذا بررسی انواع تلفات و روش های بهبود راندمان در موتورهای الکتریکی (که یکی از مصرف کننده های بزرگ شبکه می...