بررسی آخرین دستاوردهای بهبود راندمان موتورهای الکتریکی

بررسی آخرین دستاوردهای بهبود راندمان موتورهای الکتریکی

چکيده : در جهان امروز با توجه به ارزش توليد انژي الکتريکي ، کاهش تلفات و بهبود راندمان در موتورهاي الکتريکي مي تواند کمک بسزايي در مصرف داخلي يک شبکه داشته باشد. لذا بررسي انواع تلفات و روش هاي بهبود راندمان در موتورهاي الکتريکي (که يکي از مصرف کننده هاي بزرگ شبکه مي...