بررسی حافظه جمعی شهر تهران

فهرست مطالب فصل 1: طرح موضوع این پژوهش به دنبال نقد رویکردهای غالب موجود در خصوص شهر تهران، ضرورت یافت. در این فصل با تاکید بر موانع تولید دانش نظری و فقدان مبانی بینشی در حوزه مطالعات شهر در شرایط کنونی، نگاهی اجمالی بر رویکردهای رایج متون نگاشته شده اعم از مهندسی...