تاثير هشت هفته تمرين مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص هاي سيستم ايمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غير ورزشكار

تاثير هشت هفته تمرين مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص هاي سيستم ايمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غير ورزشكار

چکیده هدف از تحقیق حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت در پسران 14 تا 17 سال غیر ورزشکار بود. این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری در دسترس کلیه دانش آموزان پسر 14 تا 17 غیر ورزشکار سالم...