تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غیر ورزشکار

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غیر ورزشکار

چکیده هدف از تحقیق حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت در پسران 14 تا 17 سال غیر ورزشکار بود. این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری در دسترس کلیه دانش آموزان پسر 14 تا 17 غیر ورزشکار سالم...