بررسی تأثیر نوشیدن منظم آب درطول یک دوره فعالیت ورزشی  طولانی مدت برغلظت گلبول های سفید خون و زیررده های (نمونه موردی دانش آموزان دختر 16 – 18 سال مشهد)

بررسی تأثیر نوشیدن منظم آب درطول یک دوره فعالیت ورزشی طولانی مدت برغلظت گلبول های سفید خون و زیررده های (نمونه موردی دانش آموزان دختر 16 – 18 سال مشهد)

چکیده :  مطالعه حاضر ، تأثیر نوشیدن منظم آب درحین فعالیتهای ورزشی طولانی مدت را برگلبول های سفید وزیررده های آن دردانش آموزان دختر 18-16 سال بررسی میکند. بدین منظورازبین داوطلبین به طورتصادفی 15دانش بامیانگین سن 45/0+93/16 سال ، وزن 76/7+13/53 کیلوگرم و قد...