بررسی فصل هفتم آئین نامه بین اللملی راه آهن (UIC)

بررسی فصل هفتم آئین نامه بین اللملی راه آهن (UIC)

مقدمه نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی بانیروی اسب جابه جا میگردید.ریل این مسیرها ابتدا ازچوب وسپس ازچدن بودند.درهفتم سپتامبر1825 نخستین خط آهن جهان بینDarlington,Stockon درانگلستان به طول39km توسط ژرژاستفنسون(George Stephenson) ساخته شد.پس ازآن،ساخت راه آهن...