مولد سیگنال مرکب رنگ برای سیستم SECAM

مقدمه می دانیم که انسان دارای حوزه دید محدودی می باشد یعنی فقط تا آن جایی که قدرت چشم اجازه می دهد ، می تواند محیط اطراف را در همان زمان وقوع حوادث ببیند ولی در طی تکامل فکر وتمدن بشری ، اندک اندک نیاز های جدید باعث شد تا وسایلی اختراع و ساخته شود که انسان را قادر...