مولد سیگنال مرکب رنگ برای سیستم NTSC

مولد سیگنال مرکب رنگ برای سیستم NTSC

مقدمه می دانیم که انسان دارای حوزه دید محدودی می باشد یعنی فقط تا آن جایی که قدرت چشم اجازه می دهد ، می تواند محیط اطراف را در همان زمان وقوع حوادث ببیند ولی در طی تکامل فکر وتمدن بشری ، اندک اندک نیاز های جدید باعث شد تا وسایلی اختراع و ساخته شود که انسان را قادر...