شناخت لایه مرزي در جریان اطراف اجسام و بررسی نیروهاي وارد بر جسم از طرف جریان سیال و روشهاي کاهش پسا

شناخت لایه مرزي در جریان اطراف اجسام و بررسی نیروهاي وارد بر جسم از طرف جریان سیال و روشهاي کاهش پسا

مقدمه: نیروي برآ را می توان با کاربرد آن در صنایع هوایی بهتر درك کرد. ویژگی بارز هواپیما در مقایسه با سایر وسایل نقلیه، توانایی پرواز آن در هوا می باشد که نیروي مخالف این عمل نیروي جاذبه می باشد. نیروي جاذبه بر تمام اجسامی که بر روي سطح زمین یا نزدیک آن قرار گرفته...