شناخت لایه مرزی در جریان اطراف اجسام و بررسی نیروهای وارد بر جسم از طرف جریان سیال و روشهای کاهش پسا

شناخت لایه مرزی در جریان اطراف اجسام و بررسی نیروهای وارد بر جسم از طرف جریان سیال و روشهای کاهش پسا

مقدمه: نیروی برآ را می توان با کاربرد آن در صنایع هوایی بهتر درک کرد. ویژگی بارز هواپیما در مقایسه با سایر وسایل نقلیه، توانایی پرواز آن در هوا می باشد که نیروی مخالف این عمل نیروی جاذبه می باشد. نیروی جاذبه بر تمام اجسامی که بر روی سطح زمین یا نزدیک آن قرار گرفته...