ارزیابی فنی و اقتصادی تولید گندلۀ سنگ آهن

ارزیابی فنی و اقتصادی تولید گندلۀ سنگ آهن

مقدمه: کانیهای موجود در پوسته زمین به جهت اهمیت و ارزشی که برای انسانها به همراه داشته اند همـــواره مورد توجه انسان بوده است و تلاش برای یافتن کانسارهای جدید و یا گسترش و استفاده هر چه بیشتر از کانســـارهای موجود همچنان ادامه دارد.با توجه به پیشـــرفت روز افزون...