ارزیابی فنی و اقتصادي تولید گندلۀ سنگ آهن

ارزیابی فنی و اقتصادي تولید گندلۀ سنگ آهن

مقدمه: کانیهاي موجود در پوسته زمین به جهت اهمیت و ارزشی که براي انسانها به همراه داشته اند همـــواره مورد توجه انسان بوده است و تلاش براي یافتن کانسارهاي جدید و یا گسترش و استفاده هر چه بیشتر از کانســـارهاي موجود همچنان ادامه دارد.با توجه به پیشـــرفت روز افزون...