سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو

فهرست مطالب چکیده…………………………………………….1 فصل اول- مقدمه و هدف : تلفیق داده مزایای ناشی از ترکیب داده های حاصل از چندین منبع بر داده های تک منبعی، باعث ایجاد روند تحقیقات...